Vragen

De meest gestelde vragen over de aanpak Thorbeckeweg

Aanpak Thorbeckeweg

 • Waarom is een aanpak nodig?

  In Zaanstad Zuid zijn in de afgelopen jaren diverse knelpunten ontstaan qua doorstroming en verkeersveiligheid. Het openbaar vervoer staat vaak in de file, de oversteek voor fietsers en voetgangers is onveilig en bewoners in de directe omgeving van deze wegen ondervinden overlast van het verkeer. Anno 2018 gebruiken dagelijks zo’n 43.000 voertuigen per dag deze wegen. De groei op deze as is de afgelopen jaren al stevig te noemen en deze zet zich door in de komende jaren. Door de ontwikkelingen op verschillende woningbouw en bedrijventerreinen in Zaanstad zal de verkeersdruk nog meer toenemen. Het gaat om ontwikkelingen zoals het Hembrugterrein, bedrijventerrein Hoogtij en transformatie Achtersluispolder. Verwacht wordt dat in 2030 het verkeer gegroeid is tot 53.000 voertuigen per dag.

 • Uit welke fases bestaat het project?

  Het project Verkeersaanpak Thorbeckeweg bestaat uit 4 fasen:

  Verkenning

  De verkenning is afgerond in de zomer van 2018. Tijdens de verkenning zijn 3 varianten tegen elkaar afgewogen. De afwegingsnotitie is terug te vinden onder documenten . Er is een uitgebreide probleemanalyse opgesteld en er zijn veel verschillende alternatieven en ontwerpen afgewogen. Uit de verkenning is naar voren gekomen dat er 3 kansrijke oplossingen zijn die de knelpunten kunnen aanpakken. Deze oplossingen zijn in schetsontwerpen uitgewerkt, gesimuleerd in computersoftware en doorgerekend qua kosten. Daaruit is qua oplossend vermogen, inpasbaarheid en draagvlak een voorlopige voorkeur naar voren gekomen.

  Planstudie

  De planstudie fase is in de zomer van 2019 afgerond. In deze fase is de voorlopige voorkeursoplossing uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp. Ook is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en maakbaarheid van de voorkeur. Het gaat om onderzoeken naar luchtkwaliteit, geluid, flora & fauna, bodem en dergelijke. Daarnaast heeft met omwonenden in de vorm van klankbordgroepen en inloopbijeenkomsten afstemming plaatsgevonden. Uit deze fase is naar voren gekomen dat er een definitieve voorkeursoplossing is. De fase is afgesloten met een formele reactie periode waarop iedereen een reactie op het plan mocht geven. De reactienota is op de website terug te vinden, onder het kopje Documenten. 

  Planuitwerking

  Het project bevindt zich nu in de planuitwerking. In deze fase wordt het ontwerp nog gedetailleerder uitgewerkt. Het gaat om een gedetailleerde beschrijving van constructies, (zoals een ongelijkvloerse kruising, fietsoversteken en degelijke) risico’s, eisen tijdens de bouw, materiaalgebruik en dergelijke. Ook worden voorbereidingen getroffen om het ontwerp te kunnen aanbesteden in de realisatiefase. De planuitwerking duurt naar verwachting tot voorjaar 2020.

  Realisatiefase

  In de realisatiefase wordt de aanbesteding gestart. Er worden aanbestedingsdocumenten beschreven en wordt het project conform wet- en regelgeving aanbesteed aan meerdere aannemers. Op basis van de beste inschrijving qua kwaliteit en kosten wordt een aannemer gekozen die de realisatie gaat uitvoeren. Na selectie van de winnende aannemer zal enkele maanden daarna daadwerkelijk met het werk begonnen worden. We verwachten dat de aanbesteding half 2020 zal starten.


 • Wat houdt de voorkeursoplossing in?

  In de voorkeursoplossing wordt de verkeersstructuur van de Thorbeckeweg – N516 aangepast. Zo komt er ter hoogte van kruising Vijfhoek (Thorbeckeweg-Wibautstraat) een ongelijkvloerse onderdoorgang voor het oost-west verkeer en vice versa. Het verkeer dat richting de Wibautstraat en of Noorder IJ- en Zeedijk wil afslaan, rijdt via het maaiveld.
  Daarnaast komt ter hoogte van bus- fietsbrug de Vlinder een nieuwe aansluiting ter vervanging van de afgesloten Westkolkdijk. Bedrijventerrein de Ambacht blijft aangesloten op de N516. Er komt geen nieuwe verbinding naar Poelenburg.

  Ter hoogte van de op- en afritten A8 worden enkele rijstroken toegevoegd, Bij bedrijventerrein Skoon komt een fietstunnel zodat fietsers vlot en veilig onder de Verlengde Stellingweg kunnen fietsen.

  Het openbaar vervoer gaat rijden via de nieuwe aansluiting bij de Vlinder over de N516 via busbanen richting kruising de Vijfhoek en vice versa.
  Het fietsverkeer krijgt een kortere en makkelijkere oversteek ter hoogte van kruising de Vijfhoek, hier hoeven nu slechts 3 rijstroken over gestoken ten opzichte van 7 in de huidige situatie.


 • Wordt er ook rekening gehouden met innovaties zoals zelfrijdende auto's, elektrisch rijden, oplaadstations en dergelijke?

  Voor het merendeel van deze innovaties geldt dat hiervoor landelijke programma’s zijn opgesteld. In het project Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg wordt rekening mee gehouden met inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het plaatsen van ‘slimme stoplichten'. Daarnaast wordt onderzocht of laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen een onderdeel wordt van het project. Het is echter goed om te vermelden dat uit deze ontwikkelingen geen substantieel effect verwacht wordt voor de doorstroming van het verkeer in relatie tot het planjaar 2030.
  Meer informatie over de landelijke ontwikkelingen kunt u terugvinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mobiliteit-nu-en-in-de-toekomst


 • Waar kan ik mijn reactie achterlaten?

  Op deze website kunt u in het contactformulier een reactie achterlaten.

 • Hoe en wanneer kan ik bezwaar maken?

  Gedurende de planuitwerking kunt u onder andere via de website meedenken. Ook organiseert het projectteam regelmatig bijeenkomsten en  klankbordgroepen voor omwonenden en bedrijven. U kunt zich hiervoor aanmelden via het contactformulier op deze website. De data van klankbordgroepen vindt u onder het kopje Meepraten.

  Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd mailen naar thorbeckeweg@zaanstad.nl.


 • Wat is de planning?

  De planning in hoofdlijnen is als volgt:

  • Verkenningsfase najaar 2017 – zomer 2018
  • Planstudiefase najaar 2018 – voorjaar 2019
  • Planuitwerkingsfase zomer 2019 – voorjaar 2020
  • Realisatiefase zomer 2020 – zomer 2022
 • Vormen de woningbouw- en bedrijventerreinplannen van Zaanstad ook onderdeel van het project?

  Nee. De woningbouw- en bedrijventerreinplannen zijn geen onderdeel van het project. Goede bereikbaarheid van toekomstige woningbouwplannen in het gebied is een voorwaarde. Om die reden wordt hier in het project wel rekening mee gehouden zodat verwachte verkeerstoename als gevolg van meer woningen in het gebied opgevangen worden.

 • Wie zijn betrokken in het project?

  Het project is een samenwerking van 5 overheden, namelijk Vervoerregio Amsterdam, gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat. Daarnaast is er regelmatig contact met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij zijn verantwoordelijk voor het aanliggende project Corridorstudi Amsterdam-Hoorn. Ook is er veel afstemming met het project Transformatie Achtersluispolder van de gemeente Zaanstad.
  Vanuit de omgeving zijn diverse professionele stakeholders betrokken in een Begeleidingsgroep. Het gaat hier om onder meer de Bedrijvenverenigingen Ambacht, Achtersluispolder, Zaandelta, bewonersverenigingen Poelenburg, Zijkanaal H en Zaandam Zuid, Connexxion, Fietsersbond en de Zaanse Natuur & Milieu organisaties.
  Tevens zijn er klankbordgroepen bestaande uit geïnteresseerde bewoners en bedrijven die zich aangemeld hebben via de website . U kunt een klankbordgroep bijwonen door zich aan te melden via het contactformulier op deze website.


 • Wordt er ook rekening gehouden met de natuur, flora & fauna?

  Ja. Er wordt een inventarisatie gemaakt van alle aanwezige flora & fauna. Hieruit zal moeten blijken of en op welke wijze maatregelen nodig zijn voor de aanwezige (beschermde) dier- en plantensoorten. Ook wordt in kaart gebracht waar bomen al dan niet gekapt moeten worden en waar we bomen kunnen herplanten.

 • Krijg ik meer geluidsoverlast?

  Er wordt onderzocht welke geluidseffecten te verwachten zijn. Hiervan wordt in beeld gebracht of er wettelijk gezien aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van geluidsschermen.

 • Hebben de ontwikkelingen rondom de PAS (programma aanpak stikstof) invloed op dit project?

  We houden de ontwikkelingen rondom de PAS (programma aanpak stikstof) en stikstof nauw in de gaten. Voor het project  Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg wordt in de komende maanden een effect berekening uitgevoerd door een ingenieursbureau. Het gaat om een zogenaamde AERIUS berekening. Daaruit moet blijken in hoeverre extra maatregelen noodzakelijk zijn op het gebied van stikstof. 

Contact

Staat uw vraag niet op de site, neem dan contact met ons op.

U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl